.واحد تعمیرات شرکت بهین قهوه با وجود مهندسین مجرب کلیه دستگاههای برند سایکو و دوالیت را که به فروش میرساند تحت پوشش خدمات خود قرار میدهد .

- سرویس و تعمیرات دستگاههایی که شامل گارانتی میباشد در صورتی که با استفاده غیر اصولی و عدم شستشوی صحیح مواجه نباشد به صورت رایگان می باشد.

- سرویس و تعمیر ات دستگاههای خارج از گارانتی شامل موارد زیر می باشد.

.الف) باز کردن دستگاهها و بررسی داخلی اولیه شامل هزینه جدا گانه می باشد .

.ب) تهیه قطعه معیوب بعد از به اطلاع رساندن هزینه آن به مشتری صورت میگیرد.

.ج) هزینه تعمیرات و سرویس بسته به مدت زمانی که برای آن صرف میگردد متغیر میباشد.